Protectia datelor cu caracter personal

Prezentul site este administrat de C&D PARTNER REISEN, persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J23/3619/2012, CUI: 31027928, sediul social în Pipera Judetul Ilfov Str. Erou iancu nicolae, Nr. 103 Lot C24

Site-ul deservește activitatea firmei sub marca  C&D PARTNER REISEN  care activează în domeniul închirierii de autoturisme.

C&D PARTNER REISEN activează pe piața din România de mai bine de 9 de ani ceea ce constituie o garanție a constanței, seriozității și conduitei orientate spre client.

Scopul prezentului site este acela de a furniza clienților noștri soluții complete, adaptate necesităților acestora pentru a facilita gestionarea fără efort din partea clientului a întregului proces de închiriere a unui autoturism în bună stare de funcționare, adaptat nevoilor de confort manifestate de către client și care să dețină toate autorizările, inspecțiile și asigurările necesare pentru circulația pe drumurile publice.

Cine suntem?

C&D PARTNER REISEN, persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului – București sub nr. J23/3619/2012, CUI: 31027928, sediul social în Pipera Judetul Ilfov Str. Erou iancu nicolae, Nr. 103 Lot C24 , este o firmă care are ca obiect principal de activitate închiriere de autoturisme.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţii cu ajutorul carora o persoană fizică poate fi identificată.

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate.

Conform cerințelor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, operatoul de date cu caracter personal are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.

Informatiile pe care le colectam diferă în funcție de modul în care folosiți site-ul. Este posibil să utilizați site-ul fără a fi nevoie să ne furnizați informații personale, dar daca doriti sa folositi unele din serviciile pe care vi le oferim vă sunt solicitate, dupa caz, informatii personale precum: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa poștala și număr de telefon.

Date precum codul numeric personal, serie și număr carte de identitate, vă vor fi solicitate în momentul încheierii contractului de închiriere a autoturismului respectiv, în momentul în care vă prezentați în locația stabilită pentru a prelua autoturismul.

Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștință de cauză transmiterea lor către noi.

Dacă transmiteți fie prin formularul aflat pe site fie prin email, o solicitare de angajare însoțită de CV și scrisoare de intenție, acestea vor fi direcționate către Departamentul de resurse umane. Datele cuprinse în CV-ul dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv în scopul derulării procesului de recrutare.

De unde sunt colectate datele cu caracter personal?

În general datele sunt obținute direct de la Client și / sau de la un împuternicit al Clientului.

În plus, putem obține date ca urmare a consultării unor surse externe respectiv instituții și autorități publice, registre publice, baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet, sau terți abilitați, deținători de astfel de informații, cum ar fi, dar fără a ne limita la: Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Biroul de Credit S.A., portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, terți abilitați în vederea deținerii unor baze de date ale persoanelor acuzate de terorism sau expuse politic etc.

Date precum nume, prenume, adresa de email si numar de telefon pot fi obtinute de la oricare dintre firmele membre  C&D PARTNER REISEN , în baza acordului clientului de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing.

Serviciile online nu sunt concepute sau destinate utilizării de către copiii cu varsta sub 18 ani și, prin urmare, dacă ai sub 18 ani, te rugăm să nu utilizezi serviciile  C&D PARTNER REISEN, respectiv să nu ne furnizezi informații cu caracter personal. Dacă descoperim că am colectat din greșeală astfel de informații, atunci, în măsura în care legea solicită, vom șterge imediat aceste informatii din evidențele noastre.

Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta de până la 14 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui sa ne contacteze la office@inchirieriauto.ro pentru ștergerea acestor date.

Dacă un părinte sau tutore descoperă că copilul său cu vârsta peste 14 ani dar până la 18 ani ne-a furnizat informații fără consimțământ parental, acesta va trebui sa ne contacteze la office@inchirieriauto.ro pentru exprimarea acordului sau dezacordului cuprivire la prelucrarea de noi a datelor cu caracter personal transmise de către minor.

Care este scopul prelucrării?

Scopurile prelucrării datelor dumneavoastra sunt:

 • furnizarea celor mai bune servicii adaptate solicitării dumneavoastră
 • pentru efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la portofoliul de clienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii, precum și efectuarea de studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile C&D PARTNER REISEN și pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor C&D PARTNER REISEN;
 • efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și / sau administrativă în cadrul C&D PARTNER REISEN;
 • soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții / plângeri / solicitări la care C&D PARTNER REISEN  este parte;
 • efectuarea unor controale de risc asupra procedurilor și proceselor C&D PARTNER REISEN, precum și realizarea de audituri sau investigații ale C&D PARTNER REISEN;
 • pentru înregistrarea video a prezenței persoanelor în locațiile fizice ale C&D PARTNER REISEN, cu scopul de a menține un nivel ridicat de securitate;
 • pentru scopuri ce țin de activitatea de control, audit, arhivare desfășurate în cadrul firmelor afiliate membre ale grupului având acționariat comun, acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost initial colectate;
 • pentru scopuri de marketing direct in conditiile in care clientul si-a dat consimtamantul in acest sens.

În ce temei prelucrăm datele cu caracter personal?

 • pentru a face demersuri necesare de încheiere a unui contract (de ex: verificarea existenței permisului auto valabil), pentru executarea unui contract la care Clientul / persoana vizată este parte (de ex: furnizarea serviciilor de închirere auto) sau pentru a furniza Clientului informații despre serviciile prestate sau suport pentru utilizarea acestora;
 • în baza unei obligații legale aflate în sarcina  C&D PARTNER REISEN  (de ex: identificarea și cunoașterea clientelei, identificarea și prevenirea fraudelor);
 • în baza interesului legitim al C&D PARTNER REISEN  (de ex: centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de Clienți; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor  C&D PARTNER REISEN;
 • pentru motive de interes public major, și anume, prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni.

Pentru ce perioadă sunt stocate datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră vor fi stocate pe perioada derulării contractului de închiriere a autoturismului și va continua pentru o perioadă de timp pentru care părțile contractuale pot emite pretenții în considerarea relației contractuale și au obligație legală de arhivare.

În scopuri de marketing, datele dumneavostră vor fi prelucrate pentru o perioadă de 3 ani de la momentul furnizării acestora.

CV-urile și scrisorile de intenție vor fi prelucrate pentru o perioadă de 3 ani de la încheierea procesului de recrutare în cazul în care acesta nu se finalizează prin angajarea dumneavoastră. În cazul angajării dumneavoastră, CV-ul și scrisoarea de intenție sunt prelucrate pentru o perioadă egală cu perioada cât veți fi în relație contractuală cu subscrisa la care se va adăuga perioada legală de arhivare.

Către cine vom transmite datele cu caracter personal?

Informațiile vor fi folosite exclusiv de către  C&D PARTNER REISEN .

Este posibil să fim obligați, conform legii, să transmitem datele dumneavoastră către autorități judiciare în considerarea unor obligații legale de dezvăluire în procedura de investigație sau în procedura în fața instanței de judecată.

Totodată, în derularea activităților legale de audit financiar sau audit IT, control din partea unor autorități publice, datele dumnevoastră pot fi accesate de către persoanele desemnate pentru derularea respectivelor activități fără însă ca acestea să aibă drept de intervenție, copiere, ștergere sau transmitere a datelor dumnevoastră cu caracter personal.

În conditiile transferării datelor dumneavoastră către un terț, astfel cum au fost mentionați în paragraful anterior, acești terți vor respecta garanțiile legale sau garanțiile oferite de subscrisa conform prezentelor termene și condiții.

Care sunt drepturile persoanei vizate și ce acțiuni poate aceasta să întreprindă?

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale:

 • dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate;
 • de a solicita accesul la datele dumneavoastră respectiv de a solicita transmiterea de confirmări prin care să vi se comunice o serie de informații referitoare la datele prelucrate, printre care categoriile de date personale, scopul prelucrării și destinatarii cărora le sunt dezvăluite datele;
 • de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal presupune si de a obţine completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
 • de a solicita restricţionarea prelucrării în cazurile în care trebuie verificată exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
 • de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate printre altele dacă datele nu mai sunt necesare, persoana își retrage consimțământul, persoana vizată se opune;
 • de a vă opune prelucrării, în acest caz, în funcție de scopul prelucrării este posibil ca subscrisa să nu poată da curs solicitării formulată online;
 • dreptul la portabilitatea datelor respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal dacă exista consimțământul dumneavoastră iar prelucrarea se efectuează în mod automat;
 • de a formula plângere către autoritatea de supraveghere, în situația în care considerați ca datele dumneavoastră personale nu au fost prelucrate conform legilor în vigoare.

Refuzul dumneavoastră, determină neutilizarea datelor pe care ni le-ați furnizat.

Este posibil ca furnizarea unor date cu caracter personal să fie esențială pentru demararea sau derularea unei relații contractuale. În cazul în care vă veți manifesta refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal sau doar a unei părți dintre acestea, angajatul  C&D PARTNER REISEN vă va specifica dacă acest refuz are influență asupra solicitării dumneavaostră de servicii.

Dacă refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal determină imposibilitatea continuării relațiilor contractuale, veți fi informat în acest sens iar dacă veți menține refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal, acest lucru valorează denunțare unilaterală a contractului cu toate efectele legale și contractuale ce decurg din aceasta dacă există un contract în derulare sau imposibilitatea de a vă furniza serviciile solicitate.

Înregistrarea persoanelor vizate.

Cu acordul Clientului / persoanei vizate exprimat înainte de fiecare convorbire telefonică,  C&D PARTNER REISEN poate înregistra și păstra convorbirile telefonice către/de la centralele telefonice ale C&D PARTNER REISEN urmează a utiliza aceste informații exclusiv în scopul investigării anumitor situații, pentru a face proba anumitor operațiuni/instrucțiuni/acorduri date de către Client / altă persoană vizată, pentru a le folosi ca probă în instanță în cazul unui litigiu sau la solicitarea unei autorități, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor sale.

Pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate, toate locațiile fizice ale C&D PARTNER REISEN sunt monitorizate video. În aceste locații există marcaje corespunzătoare cu simboluri specifice înregistrării video, urmate de mesajul ”Zonă supravegheată video”.